TH Call us -02.jpg

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์เก็ต (MS-MONEY)

ข้อมูลกองทุน    
ประเภทกองทุนรวม: กองทุนรวมตลาดเงิน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
ระดับความเสี่ยง: 2
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 20 กุมภาพันธ์ 2551
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน: 2,000 ล้านบาท
อายุโครงการ: ไม่กำหนดอายุโครงการ
นโยบายการลงทุน: กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นที่มีคุณภาพตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยการลงทุนในประเทศจะเน้นลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ตราสารที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็นหรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน โดยจะดำรงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 92 วัน
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เมื่อคำนวณรวมทุกบุคคลที่เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกันหรือคู่สัญญา โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล
การซื้อ-ขายหน่วยลงทุน 
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งแรก: 10,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งถัดไป: ไม่กำหนด
วันและเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุน: ทุกวันและเวลาทำการภายใน 15.30 น. 
วันและเวลาทำการขายคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันและเวลาทำการภายใน 13.00 น. 
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 1 วันทำการนับถัดจากวันที่ทำรายการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (รวม VAT)
(% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 0.7490% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.2140% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 0.0642% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ 

ดาวน์โหลดข้อมูลกองทุน (MS-MONEY)

Fund Fact Sheet (Monthly)
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fact Sheet)
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
รายงานประจำปี
รายงานครึ่งปี