TH Call us -02.jpg

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ (MS-HCARE)

ข้อมูลกองทุน
ประเภทกองทุนรวม: กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่
(1) ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : MS-HCARE-A)
(2) ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : MS-HCARE-D)
ระดับความเสี่ยง: 7
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 18 สิงหาคม 2557
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน: 1,600 ล้านบาท
อายุโครงการ: ไม่กำหนดอายุโครงการ
นโยบายการลงทุน: กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คือ Manulife Global Fund - Healthcare Fund (Share Class AA) (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนจัดตั้งและซื้อขายในประเทศ
ลักเซมเบิร์ก บริหารจัดการโดย Manulife Asset Management (US) LLC 
สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ
นโยบายการลงทุนกองทุนหลัก: กองทุน Healthcare Fund จะลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นของกลุ่มบริษัทวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (Health sciences companies) โดยบริษัทเหล่านี้จะได้รับรายได้มากกว่าครึ่งหนึ่งจากกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์หรือพึ่งพากิจกรรมทางธุรกิจเหล่านี้มากกว่าครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์ของตราสารที่เปลี่ยนมือได้ (Transferable securities) หรือหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทางการเงิน (money market instruments) ของแต่ละบริษัทมากกว่า 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ผู้จัดการกองทุนได้ศึกษาแนวโน้มเศรษฐกิจเพื่อจัดสรรการลงทุนในหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามกลุ่มหลักดังต่อไปนี้
•    กลุ่มเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
•    อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือวิเคราะห์ทางการแพทย์
•    การให้บริการทางการแพทย์
ผู้จัดการกองทุนยังได้ใช้การวิเคราะห์ทางการเงินขั้นพื้นฐานในการระบุแต่ละบริษัทที่มีขนาดต่างๆ กันเพื่อค้นหาบริษัทที่น่าสนใจมากที่สุดภายใต้เงื่อนไขคือ มีรายได้ที่มั่นคง มีศักยภาพในการเติบโตและมีมูลค่าที่เหมาะสม
ผู้จัดการกองทุนหลัก: Manulife Asset Management (US) LLC
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ชนิดสะสมมูลค่า (MS-HCARE-A) : ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-HCARE-D) :
(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผล (Dividend) ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
(2) การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมจะจ่ายจากกำไรสะสม และ/หรือ กำไรสุทธิเมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสม และ/หรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น
การซื้อ-ขายหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งแรก: 10,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งถัดไป: ไม่กำหนด
วันและเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทำการถึง 15.30 น. 
วันและเวลาทำการขายคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทำการถึง 15.30 น. 
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน (T+5)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุน) (รวม VAT)
(% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 1.8725% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 0.0642% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุน) (รวม VAT)
(% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกิน 1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

MS-HCARE-D Q1 Q2 Q3 Q4 รวม
XD Date อัตราเงินปันผล บาท/หน่วย XD Date อัตราเงินปันผล บาท/หน่วย XD Date อัตราเงินปันผล บาท/หน่วย XD Date อัตราเงินปันผล บาท/หน่วย
2558
15/01/58
0.70
17/04/58
0.35
15/07/58
0.70
15/12/58 0.15 1.90
2561
-
-
-
-
-
-
14/12/61 0.15 0.15
  2.05

ดาวน์โหลดข้อมูลกองทุน (MS-HCARE)

Fund Fact Sheet (Monthly): MS-HCARE-A
Fund Fact Sheet (Monthly): MS-HCARE-D
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fact Sheet)
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
รายงานประจำปี
รายงานครึ่งปี
FIF Calendar