TH Call us -02.jpg

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี้ (MS-CORE EQ)

ข้อมูลกองทุน    
ประเภทกองทุนรวม: กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยง: 6
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 21 มิถุนายน 2550
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน: 5,000 ล้านบาท
อายุโครงการ: ไม่กำหนดอายุโครงการ
นโยบายการลงทุน: เน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET 50 และอาจลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่นอกดัชนี SET 50 ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล
การซื้อ-ขายหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งแรก: 10,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งถัดไป: ไม่กำหนด
วันและเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุน: ทุกวันและเวลาทำการภายใน 15.30 น. 
วันและเวลาทำการขายคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันและเวลาทำการภายใน 15.30 น. 
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 2 วันทำการนับถัดจากวันที่ทำรายการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (รวม VAT)
(% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:  ไม่เกิน 0.0642% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (รวม VAT)
 (% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียมการขาย: ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบันเก็บ 0.25%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน: กรณีน้อยกว่า 2 ปี: ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบัน ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
กรณี 2 ปีขึ้นไป: ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน: ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ

ดาวน์โหลดข้อมูลกองทุน (MS-CORE EQ)

Fund Fact Sheet (Monthly)
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fact Sheet)
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
รายงานประจำปี
รายงานครึ่งปี