TH Call us -02.jpg
No / Invalid Fund. Please re-enter from Fund Information Page. Routing...

ดาวน์โหลดข้อมูลกองทุน (MS-AMERICAN)

Fund Fact Sheet (Monthly)
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fact Sheet)
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
รายงานประจำปี
รายงานครึ่งปี
FIF Calendar