TH Call us -02.jpg

เครื่องมือวางแผนทางการเงิน     

เครื่องมือคำนวณการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ

ในปัจจุบันยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังคิดว่าการวางแผนเพื่อการเกษียณอายุเป็นเรื่องไกลตัว แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการวางแผนเพื่อการเกษียณอายุนั้น เป็นเรื่องที่เริ่มทำได้เร็วเท่าไหร่ คุณยิ่งจะมีเงินเหลือเก็บไว้ใช้ในช่วงบั้นปลายชีวิตมากขึ้นเท่านั้น อย่าลืมว่ารายได้ประจำนั้นไม่ได้มีอยู่ตลอดไป...
ถ้าไม่เริ่มวันนี้ แล้วคุณจะเริ่มวางแผนเมื่อไร ?...

 

โปรแกรมคำนวณภาษี

หากคุณเป็นผู้มีเงินได้และต้องเสียภาษี การรู้จักใช้สิทธิประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีที่กรมสรรพากรได้ให้สิทธิแก่ผู้มีเงินได้ไว้นั้น ย่อมถือเป็นการวางแผนภาษีที่ดี ซึ่งสามารถช่วยให้คุณลดรายจ่ายและอาจเพิ่มเงินออมให้อีกด้วย ...
รู้แบบนี้แล้ว คุณพร้อมวางแผนภาษีวันนี้หรือยัง ?...