TH Call us -02.jpg

 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2659-3456
แฟกซ์ : 0-2659-3457
เว็บไซต์ : www.aecs.com
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2680-1234
เว็บไซต์ : www.asiaplus.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
โทร : 0-2680-5000
เว็บไซต์ : www.asiawealth.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2231-3777, 0-2618-1000
แฟกซ์ : 0-2618-1001, 0-2231-3951
Online Trading & Customer Service 0-2618-1111
เว็บไซต์ : www.bualuang.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2638-5500
แฟกซ์ : 0-2287-6001
เว็บไซต์ : www.nomuradirect.com
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด
โทร : -
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
โทร : 0-2209-8700, 0-2670-8600
แฟกซ์ : 0-2209-8729
CIMB THAI Care Center 0-2626-7777
เว็บไซต์ : www.cimbsecurities.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2658-9000
แฟกซ์ : 0-2658-9110
เว็บไซต์ : www.fnsyrus.com
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2696-0000
แฟกซ์ : 0-2696-0099
เว็บไซต์ : www.kasikornsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2658-8888
แฟกซ์ : 0-2658-0000
เว็บไซต์ : www.kgieworld.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2659-7000
แฟกซ์ : 0-2646-1111
เว็บไซต์ : www.krungsrisecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2658-6300
แฟกซ์ : 0-2658-6301
Customer Service Hotline 0-2658-5050
เว็บไซต์ : www.maybank-ke.co.th
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
โทร : 0-2660-6688
แฟกซ์: 0-2660-6689
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2305-9000
แฟกซ์ : 0-2305-9535
เว็บไซต์ : www.phatrasecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-226-0999, 0-2635-1700
แฟกซ์ : 0-2635-3100, 0-2268-0921
เว็บไซต์ : www.poems.in.th
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทร : 0-2862-9999
แฟกซ์ : 0-2108-0999
Customer Service Online : 0-2862-9797
เว็บไซต์ : www.osk188.co.th
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
(ซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ของ เว็ลธ์ เมจิก เท่านั้น)
โทร : 0-2861-5508 (Hotline)
เว็บไซต์ : www.wealthmagik.com

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายกองทุน