TH Call us -02.jpg

กองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจัดการพร้อมเสนอรูปแบบการลงทุนที่ผู้ลงทุนสามารถกำหนดนโยบาย เงื่อนไขการลงทุนให้เหมาะกับวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้ลงทุนร่วมกันกับบริษัทจัดการ โดยผ่านการจัดการเงินลงทุนที่เรียกว่า “กองทุนส่วนบุคคล”

“กองทุนส่วนบุคคล” เหมาะสำหรับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือคณะบุคคล ที่มีสัญชาติไทยทั้งหมด หรือไม่มีสัญชาติไทยทั้งหมด (กองทุนรวมส่วนบุคคลจึงมีสัญชาติเป็นไปตามสัญชาติของผู้ลงทุน ดังนั้นจะเป็นกองเงินลงทุนที่มาจากผู้ลงทุนสัญชาติไทยร่วมกับผู้ลงทุนต่างชาติไม่ได้) โดยผู้ลงทุนสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนได้หลากหลายตามความต้องการและข้อจำกัดเฉพาะตัวของผู้ลงทุนเอง

การจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลจะเป็นการทำสัญญาระหว่างลูกค้าหรือผู้ลงทุนกับบริษัทจัดการ กรรมสิทธิ์ของกองทุนส่วนบุคคลในทรัพย์สินยังคงเป็นของลูกค้า ชื่อเจ้าของทรัพย์สินก็ยังเป็นของลูกค้า โดยมีการระบุชื่อของบริษัทจัดการควบคู่ไปด้วยเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าทรัพย์สินของลูกค้าบริหารโดยบริษัทจัดการใด และเนื่องจากกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นของลูกค้า สัญชาติของกองทุนส่วนบุคคลจึงเป็นไปตามสัญชาติของลูกค้าด้วย ดังนั้น เมื่อหลักทรัพย์ในกองทุนส่วนบุคคลได้รับผลประโยชน์ เช่น หุ้นที่ลงทุนไว้มีการจ่ายเงินปันผล (Dividend) หรือขายหุ้นแล้วได้ส่วนเกินจากมูลค่าเงินลงทุน (capital gain) ลูกค้าก็จะต้องเสียภาษีในผลประโยชน์ที่ตนได้รับในอัตราภาษีเช่นเดียวกับที่ลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์นั้น

 

คุณสมบัติของผู้ลงทุน

  • บุคคลธรรมดา หรือ สถาบัน ได้แก่ บริษัทเอกชน หรือ บริษัทมหาชน จำกัด มูลนิธิต่างๆ สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นๆ
  • คณะบุคคล ประกอบด้วยบุคคลอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 คน โดยทั้งหมดต้องมีสัญชาติเดียวกัน

 

การกำหนดนโยบายการลงทุน

บริษัทจัดการจะขอข้อมูลของลูกค้าเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ภาระทางการเงิน ระยะเวลาในการลงทุน ประสบการณ์ในการลงทุน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และผลตอบแทนที่คาดหวัง เพื่อทำความรู้จักสถานะของลูกค้า (Know Your Customer) และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดนโยบายการลงทุนให้เหมาะสมกับลูกค้า (Suitability) ทั้งนี้ บริษัทจัดการโดยผู้จัดการลงทุนผู้มีประสบการณ์จะให้คำแนะนำเพิ่มเติม และจัดการลงทุนภายใต้กรอบและข้อจำกัดของการลงทุนตามที่ได้ทำการตกลงร่วมกันในสัญญาระหว่างลูกค้ากับบริษัทจัดการ

 

จุดเด่นของกองทุนส่วนบุคคล

1. ลูกค้าสามารถกำหนดเป้าหมายทางการเงินตามที่ต้องการ โดยผ่านการวิเคราะห์และวางแผนการลงทุนตามข้อจำกัดและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุนเฉพาะตัว
2. มีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการบริหารกองทุน รวมถึงวิเคราะห์ วางแผนทิศทางและตัดสินใจลงทุน
3. มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุน
4. สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนได้ เมื่อสถานการณ์หรือความต้องการเฉพาะเปลี่ยนแปลงไป
5. สามารถเพิ่มหรือลดเงินลงทุนได้เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะทางการเงินและความต้องการ
6. ได้รับรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละเดือน รวมทั้งรายงานพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

 

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน

  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของกองทุน
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลทรัพย์สิน : ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของกองทุน