TH Call us -02.jpg

Manulife Savings Plan (MSP)

สร้างวินัยการออมด้วยการลงทุนสม่ำเสมอแบบรายเดือน

และลดความเสี่ยงของการลงทุนในจังหวะที่ไม่เหมาะสม ด้วยเทคนิคการลงทุนแบบ Dollar Cost Averaging (DCA)

 วันนี้ ท่านสามารถวางแผนการลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.แมนูไลฟ์ ล่วงหน้า ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทุกเดือน ขั้นต่ำเพียง 2,000 บาท 

เพียงท่านสมัคร “Manulife Savings Plan (MSP)” พร้อมขออนุมัติ “การหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ” ของ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเกีรตินาคิน หรือ ธนาคารทิสโก้

 

เอกสารการสมัคร  Manulife Savings Plan (MSP)

ลูกค้าใหม่ ลูกค้าเดิม
1. เอกสารการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน 
  • คำขอเปิดบัญชี  
  • ข้อมูลผู้ลงทุน (Investor Profile) ประกอบด้วย 2 ส่วน  : 
    • ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทุน 
    • ส่วนที่ 2 : แบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผู้ลงทุน พร้อมแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

                   - สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง
                     หรือสำเนาเอกสารแสดงตนอื่นๆ 
                   - สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
                     (สำหรับโอนเงินปันผลหรือเงินค่าขายคืน) 

1. ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (Monthly Subscription Plan Form)
2. ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (Monthly Subscription Plan Form) 2. แบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile)
3. หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก* (Letter of Consent for Direct Debit Service)พร้อมแนบเอกสารประกอบ  
  • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารแสดงตนอื่นๆ
  • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (สำหรับหักบัญชีเพื่อชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน) หรือ หลักฐานการสมัครขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่าน ATM* 
3. หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก* (Letter of Consent for Direct Debit Service)พร้อมแนบเอกสารประกอบ ได้แก่  
  • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารแสดงตนอื่นๆ 
  • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

      (สำหรับหักบัญชีเพื่อชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน) หรือ หลักฐานการสมัครขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่าน ATM*   สำหรับท่านที่ได้ทำแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้และได้รับการอนุมัติขอหักบัญชีเงินฝากไว้ก่อนหน้านี้ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถส่งเฉพาะ : 
      1.  ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน Monthly Subscription Plan Form) 
      2.  สำเนาบัตรประชาชน 

หมายเหตุ:  * ในปัจจุบัน ธนาคารที่สามารถขอเปิดใช้บริการหักบัญชี และ สมัครหักบัญชีผ่าน ATM มี 6 แห่ง คือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทย และธนาคารกรุงไทย

 

ส่งเอกสารทั้งหมด (ต้นฉบับ) มายัง บลจ.แมนูไลฟ์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
1788 ชั้น 18 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

รอผลอนุมัติ

บลจ.แมนูไลฟ์จะแจ้งผลการอนุมัติการหักบัญชีเงินฝากธนาคารและวันเริ่มทำรายการลงทุนแบบรายเดือนให้ท่านทราบ  โดยปกติการสมัครขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่าน ATM จะใช้เวลาอนุมัติประมาณ 3 วันทำการ หากเป็นการสมัครโดยใช้หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก จะใช้เวลาอนุมัติประมาณ 3-4 อาทิตย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 0-2844-0123 กด1 โทรสาร 0-2056-9747
www.manulife-asset.co.th   E-mail: MAMT_Registrar@manulife.com