TH Call us -02.jpg

ลงทุนอย่างไร

วิธีการเปิดบัญชี

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนเปิดของ บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนเพื่อศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกแห่งของ บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับการเปิดบัญชีครั้งแรก ท่านสามารถทำได้โดยกรอกรายละเอียดใน

 

กรุณาแนบสำเนาพร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร ดังนี้

บุคคลธรรมดา บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
หนังสือเดินทางต่างประเทศ และ
สมุดบัญชีเงินฝากหน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชี ประเภทกระแสรายวัน หรือ ออมทรัพย์
นิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน และ
สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และ
หนังสือมอบอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และ
รายงานการประชุม (ขึ้นกับเงื่อนไขของแต่ละนิติบุคคล) และ
สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และ
สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) และ
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก ประเภทกระแสรายวัน หรือ ออมทรัพย์ / สำเนาหน้าเช็ค /
สำเนา Statement (สำหรับโอนเงินเข้าบัญชี เมื่อขายคืนหน่วยลงทุน หรือรับเงินปันผล)

หลังจากนั้นส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้กับผู้สนับสนุนการขายก่อนเวลา 15.30 น. ในกรณีชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินสด และก่อนเวลา 12.30 น. ในกรณีชำระด้วยเช็คหรือดราฟต์ ของวันที่ทำรายการ

 

เอกสารที่จะได้รับหลังจากเปิดบัญชี

  • หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) จะได้รับภายใน 5 วันทำการหลังจากวันที่ทำรายการ
  • รายงานการซื้อขายหน่วยลงทุน (Monthly Statement) จัดส่งทุกสิ้นเดือน

ท่านสามารถรับทราบความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทได้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.manulife-asset.co.th

 

วิธีการซื้อหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดใน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ภายในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์ โดยสามารถทำได้ 2 วิธี คือ

  • วิธีที่ 1 ชำระด้วยเงินสด

ในกรณีชำระโดยเงินสด สามารถสั่งโอนเงินเข้าบัญชีของทางบริษัทจัดการภายในวันที่ทำการสั่งซื้อ โดยรายละเอียดชื่อและหมายเลขบัญชี พร้อมทั้งแฟกซ์ใบคำสั่งซื้อพร้อมทั้งสำเนาใบโอนเงินเข้าบัญชีมาที่บริษัทฯ โทรสารหมายเลข 0-2056-9747 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ทำรายการ

  • วิธีที่ 2 ชำระเป็นเช็ค หรือดราฟต์

ท่านสามารถสั่งจ่ายเช็ค หรือดราฟต์ ลงวันที่สั่งซื้อ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม ดังนี้


ช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)

ชื่อบัญชี ชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี สาขา ประเภทบัญชี
บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน
บลจ.แมนูไลฟ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 152-3-11759-4 สยามสแควร์ กระแสรายวัน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 038-3-08296-7
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 026-1-10270-6
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 123-0-04007-7
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 001-1-54915-1 สำนักงานใหญ่
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 013-6-11358-3 ถนนศรีอยุธยา
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 1000004410 อโศก
หรือ
SUB IPO FOR MAMT ธนาคารซิตี้แบงก์ 0-800516-358 สาขากรุงเทพ
มหานคร
กระแสรายวัน
หรือ
บัญชีซื้อหน่วยลงทุน บลจ.แมนูไลฟ์ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 0001-114-005056-7 สำนักงานใหญ่ กระแสรายวัน

 

ช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

ชื่อบัญชี ชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี สาขา ประเภทบัญชี
บัญชีซื้อหน่วยลงทุน
บลจ. แมนูไลฟ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 152-3-11758-6 สยามสแควร์ กระแสรายวัน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 038-3-08297-5
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 026-1-10268-4
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 123-0-04006-9
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 001-1-54916-9 สำนักงานใหญ่
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 013-6-11359-1 ถนนศรีอยุธยา
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 1000004427 อโศก
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 0001-114-005056-7 สำนักงานใหญ่
หรือ
SUB AFTER IPO FOR MAMT ธนาคารซิตี้แบงก์ 0-800516-331 สาขากรุงเทพ
มหานคร
กระแสรายวัน

และส่งมอบเช็คและคำสั่งซื้อให้กับบริษัทฯ ก่อนเวลา 12.30 น. ของวันที่ทำรายการ

 

วิธีการขายหน่วยลงทุน

การสั่งขายหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมส่งมอบคำสั่งนั้นให้ทางบริษัทจัดการภายในเวลา 15.30 น. และภายในเวลา 13.00 น. สำหรับกองทุน MS-MONEY ของวันที่ทำรายการ โดยผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งทางโทรสารของบริษัทฯ หมายเลข 0-2056-9747 โดยผู้ลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 5 วันทำการหลังจากวันที่ทำรายการขึ้นอยู่กับประเภทกองทุนที่ท่านลงทุน

ประเภทกองทุน *ระยะเวลาในการได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน T+1
กองทุนรวมตราสารทุน T+2
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ T+5

 

 

 *บริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ภาวการณ์ตลาดและการลงทุน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

 

วิธีการสับเปลี่ยนลงทุน

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดใน คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้ครบถ้วน พร้อมส่งมอบคำสั่งนั้นในทางบริษัทจัดการภายในเวลา 15.30 น.และภายในเวลา 13.00 น. สำหรับกองทุน MS-MONEY ของวันที่ทำรายการ โดยผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งทางโทรสารของบริษัทฯหมายเลข 0-2056-9747 โดยราคาสับเปลี่ยนจะใช้ของวันที่ทำรายการ