TH Call us -02.jpg

แบบฟอร์มต่างๆ

 

แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนสำหรับบุคคลธรรมดา
แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนสำหรับนิติบุคคล
แบบฟอร์มข้อมูลผู้ลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา
แบบฟอร์มข้อมูลผู้ลงทุนสำหรับนิติบุคคล
แบบประเมินระดับความเสี่ยงสำหรับบุคคลธรรมดา (สำคัญ)
แบบประเมินระดับความเสี่ยงสำหรับนิติบุคคล (สำคัญ)
แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ FATCA สำหรับบุคคลธรรมดา
แบบฟอร์ม W-8BEN สำหรับบุคคลธรรมดา
แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ FATCA สำหรับนิติบุคคล
แบบฟอร์ม W-8BEN-E สำหรับนิติบุคคล
คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน
ชื่อและเลขที่บัญชีซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวม
แบบคำขอแก้ไขข้อมูล
คำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีเงินฝากผ่านช่องทาง ATM ของธนาคารต่าง ๆ
หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก
แบบคำสั่งโอนหน่วยลงทุน