Manulife Savings Plan

Market Watch

PERFORMANCE PRESENTATION

 

AIMC Category

Anti-Corruption Policy

I CODE

ประกาศ

2 เมษายน 2563

แจ้งการใช้ระบบการทำงานแบบ Work-from-home เพิ่มเติม จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง

1 เมษายน 2563

แจ้งวันหยุดทำการซื้อ/ ขายคืน/ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมของกองทุน MS-CHINA VALUE และ MS-INDIA

31 มีนาคม 2563

การเผยแพร่รายงานประจำปี (Annual Report) และรายงาน 6 เดือน (Semi-Annual Report) ของรอบสิ้นสุดการจัดทำประจำเดือนมีนาคม 2563

30 มีนาคม 2563

ประกาศเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี (MS-CORE LTF-N) ของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว

25 มีนาคม 2563

แจ้งการเริ่มทำรายการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (Monthly Subscription Plan) ของกองทุน MS-CORE LTF ในเดือนเมษายน 2563

20 มีนาคม 2563

แจ้งการเริ่มใช้ระบบการทำงานแบบ Work-from-home ของบริษัทตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 ถึงวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563

ประกาศทั้งหมด...

 

สถานการณ์การลงทุน

พฤศจิกายน 2562

Monthly Macro - Re-entering a lower for longer rate environment

สิงหาคม 2562

Monthly Macro - US-China trade war: A framework for thinking about new tariffs

มิถุนายน 2562

Monthly Macro - The fog of uncertainty has thickened


เพิ่มเติม...

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

25 มีนาคม 2562

บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) ร่วมกับ First State Investments (Hong Kong) ออกกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ (MN-AEPLUS)

16 มกราคม 2561

แมนูไลฟ์ส่องเทรนด์ทุนทั่วโลกวิ่งเข้าตลาดหุ้น

18 กรกฎาคม 2560

บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) เปิดตัวกองทุน MN-APREIT เน้นลงทุน  REITs คุณภาพในเอเชียแปซิฟิก 


ข่าวสารทั้งหมด...

 

The World’s Growth Engine

 

SWITCHING SCHEDULE

 

Auto Redemption Date

 

MONTHLY MACRO VIEW

 

บทความพิเศษ

 

SALE CONDUCT & PRODUCT GOVERNANCE

 

(หน่วย : บาท)

ชื่อกองทุน ราคาของวันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง
(%)
ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
กองทุนรวมตลาดเงิน
MS-MONEY 03/04/2020 104,982,386.48 11.6506 + 0.0017 11.6507 11.6506
กองทุนรวมตราสารทุน
MS-CORE EQ 03/04/2020 42,791,574.86 24.7439 - 0.0174 24.8059 24.7439
MS-EQ DIV 03/04/2020 126,399,903.07 7.7054 - 0.0285 7.7248 7.7054
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
MS-CHINA VALUE 02/04/2020 290,169,535.64 14.3749 + 1.3566 14.5906 14.3749
MS-EE EURO 02/04/2020 21,313,037.49 4.2550 - 0.2532 4.3189 4.2550
MS-ASIAN SM 02/04/2020 614,605,825.09 11.8256 + 1.3229 12.0031 11.8256
MS-EUROPE-A 02/04/2020 4,426,378.10 7.7453 - 0.8754 7.8616 7.7453
MS-EUROPE-D 02/04/2020 509,649.78 7.7474 - 0.8752 7.8637 7.7474
MS-HCARE-A 02/04/2020 18,339,414.03 11.3040 - 0.7123 11.4737 11.3040
MS-HCARE-D 02/04/2020 9,010,888.75 9.3406 - 0.7111 9.4808 9.3406
MS-INDIA-A 01/04/2020 18,142,381.83 8.6298 - 2.3933 8.7593 8.6298
MS-INDIA-D 01/04/2020 7,157,715.57 5.3911 - 2.3953 5.4721 5.3911
MN-APREIT-A 03/04/2020 285,477,615.65 8.6601 - 3.3428 8.7901 8.6601
MN-APREIT-R 03/04/2020 110,757,975.83 8.6587 - 3.3433 8.7887 8.6587
MN-USBANK-A 02/04/2020 21,768,643.82 5.0495 - 1.6784 5.1253 5.0495
MN-BALANCE 02/04/2020 122,368,006.14 8.6495 + 0.3050 8.7361 8.6495
MN-DYNAMIC 02/04/2020 45,873,148.58 8.3513 + 0.3123 8.4767 8.3513
MN-AEPLUS-A 02/04/2020 200,598,787.27 8.4823 + 0.3621 8.6096 8.4823
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
MS-CORE LTF 03/04/2020 1,120,696,647.34 26.1351 - 0.0172 - 26.1351
MS-CORE LTF-N 03/04/2020 37,571.38 26.1352 - 0.0172 26.2006 26.1352
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
MS-FLEX RMF 03/04/2020 41,567,928.63 18.3262 - 0.0278 18.3263 18.3262
MS-ASM RMF 02/04/2020 35,295,240.00 6.6091 + 1.3510 6.6092 6.6091โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

หมายเหตุ: 1. ในกรณีที่เป็นวันหยุดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนจะแสดงข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายล่าสุด

                 2. ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดของประเทศสหรัฐอเมริกา (US) ซึ่งเป็นวันหยุดทำการรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนออกของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ จึงไม่มีราคารับซื้อคืน และราคาสับเปลี่ยนออก

                 3. หยุดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทเข้ากองทุน MS-CORE LTF เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

                 4. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นเข้ากองทุน MS-CORE LTF สามารถทำรายการได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ที่เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

                 *การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้*

 

หมายเหตุ:
การประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ประจำวันของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) บนเว็บไซต์ จะประกาศในวันทำการถัดไป (T+1) ภายในเวลา 10.00 น. และ 13.00 น. ตามลำดับ 

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ mamt_marketing@manulife.com