Fund Fact Sheet (Monthly)

กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์เก็ต (MS-MONEY)
กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศแบบมีกำหนดระยะเวลา
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3Y (MS-FFI3Y)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี้ (MS-CORE EQ)
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อิควิตี้ ปันผล (MS-EQ DIV)
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ (MS-CHINA VALUE)
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ (MS-EE EURO)
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (MS-ASIAN SM)
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อเมริกัน โกรท เอฟไอเอฟ (MS-AMERICAN)
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ยูโรเปี้ยน โกรท เอฟไอเอฟ (MS-EUROPE-A)
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ยูโรเปี้ยน โกรท เอฟไอเอฟ (MS-EUROPE-D)
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ (MS-HCARE-A)
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ (MS-HCARE-D)
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (MS-INDIA-A)
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (MS-INDIA-D)
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท (MN-APREIT-A)
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท (MN-APREIT-R)
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (MN-USBANK-A)
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวหน้า (MN-STABLE)
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวไกล (MN-BALANCE)
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวกระโดด (MN-DYNAMIC)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว (MS-CORE LTF)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (MS-FLEX RMF)
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (MS-ASM RMF)