กำหนดวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Open-ended Funds)

  • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท : MN-APREIT (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)

ปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2561 15 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 17 ก.ย. 2561 17 ธ.ค. 2561
2560 - - - 15 ธ.ค. 2560

 

หมายเหตุ :
1. วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการประกาศวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมทั้งประเทศไทยและประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนหลัก เช่น สิงคโปร์ และฮ่องกง เป็นต้น
 
2. บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (MN-APREIT-R) ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

 


 

วันครบกำหนดอายุโครงการ และวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Term Fund)

กองทุน
(Fund Name)
วันเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
(IPO Period)
วันที่จดทะเบียนกองทุน
(Registration Date)
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
(Auto Redemption)
วันครบกำหนดอายุโครงการ
(Maturity date)
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์
ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3Y (MS-FFI3Y)
22-24 ส.ค. 2559 26 ส.ค. 2559 29 ส.ค. 2562 30 ส.ค. 2562
         

 

หมายเหตุ :
1. วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการประกาศวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมทั้งประเทศไทยและประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจะเลื่อนวันที่สิ้นสุดอายุโครงการ และ/หรือวันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติข้างต้น เป็นวันทำการถัดไป
 
2. บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ