กำหนดวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Open-ended Funds)

  • กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท : MN-APREIT (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)

ปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2563 16 มี.ค. 2563 15 มิ.ย. 2563 15 ก.ย. 2563 15 ธ.ค. 2563
2562 15 มี.ค. 2562 17 มิ.ย. 2562 16 ก.ย. 2562 16 ธ.ค. 2562
2561 15 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 17 ก.ย. 2561 17 ธ.ค. 2561
2560 - - - 15 ธ.ค. 2560

 

หมายเหตุ :
1. วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการประกาศวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมทั้งประเทศไทยและประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนหลัก เช่น สิงคโปร์ และฮ่องกง เป็นต้น
 
2. บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (MN-APREIT-R) ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ