TH Call us -02.jpg

คณะผู้บริหาร

นายไมเคิล รีด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ประสบการณ์และการศึกษา:

คุณไมเคิล เข้าร่วมงานกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเดือนมกราคม 2560

คุณไมเคิลเป็นผู้ที่คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมพร้อมด้วยประสบการณ์และความรู้ในเชิงลึกด้านการบริหารจัดการลงทุนระดับภูมิภาคมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งล่าสุดเป็น Country Head ของ บริษัท ฟิเดลลิตี้ แอทเซท แมนเนจเมนท์ (เกาหลี) จำกัด และก่อนหน้านั้น คุณไมเคิลเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินต่างประเทศชั้นนำในหลายตลาด อาทิเช่น ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง เกาหลี และไต้หวัน

คุณไมเคิลจบหลักสูตร Higher National Diploma (HND) ด้าน Hotel & Catering Administration จาก Westminster Hotel School กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และได้รับประกาศนียบัตรด้านการวางแผนการเงินจาก Chartered Insurance Institute สหราชอาณาจักร

คุณไมเคิลเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานหอการค้าอังกฤษ ประจำเกาหลีใต้ ซึ่งทำให้เขาได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งจักรวรรดิอังกฤษ (MBE) ในปี 2559 นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่ง กรรมการของผู้ดูแลทรัพย์สินหอการค้ายุโรปประจำเกาหลีใต้ และ ประธานร่วมในคณะกรรมการตลาดทุนของหอการค้าอเมริกันในเกาหลีใต้อีกด้วย

 

นางสาวจินตนา เมฆินทรางกูร
ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารทุน

ประสบการณ์และการศึกษา:

คุณจินตนามีประสบการณ์ด้านจัดการลงทุนมากว่า 20 ปี โดยก่อนหน้านี้ คุณจินตนาเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนอาวุโสบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่จัดการกองทุนทั้งกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ซีแอล สหวิริยา จำกัด และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำกัด (มหาชน)

คุณจินตนาได้รับรางวัลจากกองทุนรวมภายใต้การบริหาร ได้แก่

1) กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้น ระยะยาว (MS-CORE LTF) ได้รับรางวัลกองทุนหุ้นระยะยาวยอดเยี่ยม จาก Morningstar Awards ประจำปี 2562

2) กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้น ระยะยาว (MS-CORE LTF) ได้รับรางวัลกองทุน LTF ยอดเยี่ยมแห่งปี จากวารสารการเงินธนาคาร ประจำปี 2560

3) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ (M-BT) ได้รับรางวัลกองทุนผสมที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในระยะเวลา 5 ปี จาก The Post – Lipper Thailand Fund Awards ประจำปี 2553

4) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว (MV-LTF) ได้รับรางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมประจำปี 2 ปีซ้อน จาก Morningstar Awards ประจำปี 2552 และ 2553

คุณจินตนาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชีจากคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายวสุ สุทธิพงษ์ชัย
ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้

ประสบการณ์และการศึกษา:

คุณวสุมีประสบการณ์ด้านการลงทุนมากว่า 20 ปี โดยก่อนหน้านี้ คุณวสุเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ทำหน้าที่บริหารกองทุนทั้งกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดตั้งกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ทั้งที่เป็นการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุน (Feeder Fund) กองทุนรวมที่ลงทุนใน Euro Commercial Paper (ECP), Credit Linked Note (CLN) และพันธบัตรเกาหลี ในก่อนหน้านี้ คุณวสุเคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ค้าหลักทรัพย์ของ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ บี จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี จำกัด

คุณวสุสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาการเงินจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทสาขาการเงินและการลงทุนจากมหาวิทยาลัย George Washington, สหรัฐอเมริกา

 

นางสาวชัชฎดา เอกะหิตานนท์
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

ประสบการณ์และการศึกษา:

คุณชัชฎดามีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจจัดการกองทุนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากกว่า 20 ปี ทั้งทางด้านธุรกิจกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล โดยก่อนมาร่วมงานกับ บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) คุณชัชฎดาร่วมงานกับ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ก่อนหน้านี้ คุณชัชฎดาเคยร่วมงานกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายแห่ง โดยเริ่มเข้าสู่ธุรกิจบริหารจัดการกองทุนด้วยการร่วมงานในสายงานบริหารกองทุนของ บริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนแห่งแรกของประเทศไทย (ปัจจุบัน คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน))

คุณชัชฎดาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN)

 

นายชัยเกษม วัฒนศิริพงษ์
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารช่องทางจัดจำหน่าย

ประสบการณ์และการศึกษา:

คุณชัยเกษม วัฒนศิริพงษ์ รับผิดชอบสายงานที่ปรึกษาการลงทุน (IC) และการบริหารช่องจัดจำหน่ายทุกช่องทาง (Distribution Partners) ซึ่งเป็นธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนช่องทางพิเศษผ่านที่ปรึกษาการเงินอิสระ คุณชัยเกษม เข้าสู่ธุรกิจการให้บริการทางการเงิน (Financial Services) โดยมีประสบการณ์ในการบริหารงานการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งในสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศ โดยก่อนเข้ามาร่วมงานกับ บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) คุณชัยเกษมเคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด บลจ.อเบอร์ดีน (ประเทศไทย)  

คุณชัยเกษมสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์จากมลรัฐแมสซาชูเส็ทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโทในสาขาบริหารธุรกิจจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

 

ดร.พีรภัทร ฝอยทอง, CFP®
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลกิจการ

ประสบการณ์และการศึกษา:

คุณพีรภัทร มีประสบการณ์ทำงานเป็นที่ยอมรับด้านกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการในธุรกิจการเงินและการธนาคาร ขององค์กรชั้นนำระดับโลกและระดับประเทศมากกว่า 10 ปี โดยก่อนมาร่วมงานกับ บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) คุณพีรภัทร ทำงานที่ บมจ.แอกซ่าประกันภัย ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลตามกฎหมายและกฎระเบียบ และก่อนหน้านี้ เคยร่วมงานกับ บมจ.แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต และธนาคารซิตี้แบงก์

คุณพีรภัทรสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท (สาขากฎหมายธุรกิจ) และปริญญาตรี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

นางสาวปานรดา โกจารย์ศรี
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการกองทุน

ประสบการณ์และการศึกษา:

คุณปานรดา มีความเชี่ยวชาญในงานปฏิบัติการของกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล และมีประสบการณ์ในการทำงานในด้านงานปฏิบัติการกองทุนมากกว่า 10 ปี คุณปานรดาได้เคยร่วมงานกับ บรัษัทจัดการกองทุนของไทย และธนาคารต่างประเทศที่ให้บริการด้านงานปฏิบัติการกองทุน โดยก่อนมาร่วมงานกับ บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) คุณปานรดา ทำงานที่ ธนาคาร ด็อยซ์แบงก์ ในตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานบริการงานปฏิบัติการกองทุน ก่อนหน้านี้ เคยร่วมงานกับ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และ นักบัญชีกองทุนอาวุโส

คุณปานรดา สำเร็จการศึกษาระดับโท สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จาก University of Wales Institute, Cardiff.และ ปริญญาตรี จากคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ