TH Call us -02.jpg

ติดต่อเรา

หากต้องการสอบถามหรือทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทหรือกองทุนของเรา กรุณาติดต่อได้ที่


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 6 อาคารแมนูไลฟ์เพลส 364/30 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: (66) 2246-7650 กด 2
โทรสาร: (66) 2642-6341


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน
โทรศัพท์: (66) 2246-7650 กด 2 และกด 2 ตามลำดับ
E-mail: MAMT_Marketing@manulife.com

ฝ่ายทะเบียนกองทุนรวม
โทรศัพท์: (66) 2246-7650 กด 2 และกด 4 ตามลำดับ


ข้อร้องเรียน

ท่านสามารถติดต่อแจ้งข้อมูลหรือนำส่งข้อมูลร้องเรียนได้ที่
ฝ่ายกำกับและดูแลกิจการ
โทรศัพท์: (66) 2246-7650 กด 2 และกด 6 ตามลำดับ

หรือกรอกแบบฟอร์มคำร้องเรียนพร้อมนำส่งมาที่
E-mail: MAMT_Marketing@manulife.com

Google Map