Manulife Savings Plan

Market Watch

PERFORMANCE PRESENTATION

 

AIMC Category

Anti-Corruption Policy

ประกาศ

25 กันยายน 2560

ประกาศรายการส่งเสริมการขาย LTF และ RMF ประจำปี 2560

18 กันยายน 2560

ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อิควิตี้ ปันผล และ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล

15 กันยายน 2560

ประกาศปรับเปลี่ยนระยะเวลาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-In) ของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกาศทั้งหมด...

 

สถานการณ์การลงทุน

17 สิงหาคม 2560

Monthly Macro - Will markets weaken in August?

19 กรกฎาคม 2560

Monthly Macro - What's on the Global Stage in June

13 มิถุนายน 2560

Monthly Macro - Mayday! fears have gone away


เพิ่มเติม...

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

18 กรกฎาคม 2560

บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) เปิดตัวกองทุน MN-APREIT เน้นลงทุน  REITs คุณภาพในเอเชียแปซิฟิก 

11 กรกฎาคม 2560

บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) คว้ารางวัลกองทุน LTF ยอดเยี่ยมแห่งปี 2017

2 มิถุนายน 2560

บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จับมือธนาคารทิสโก้ เสริมช่องทางจำหน่ายกองทุนผ่านเครือข่ายธนาคารทั่วประเทศ ด้วยบริการในรูปแบบ "TISCO Open Architecture"


ข่าวสารทั้งหมด...

 

BEST LTF OF THE YEAR 2017

 

NEVER JUDGE BY WHAT YOU SEE

 

FUND COMMENTARIES (MONTHLY) 

 

Auto Redemption Date

 

MONTHLY MACRO VIEW

 

บทความพิเศษ

 

(หน่วย : บาท)

ชื่อกองทุน ราคาของวันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง
(%)
ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
กองทุนรวมตลาดเงิน
MS-MONEY 16/10/2017 123,086,363.61 11.4160 + 0.0088 11.4161 11.4160
กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศแบบมีกำหนดระยะเวลา
MS-FFI3Y 16/10/2017 1,680,977,393.67 10.3473 + 0.7546 - -
กองทุนรวมตราสารทุน
MS-CORE EQ 16/10/2017 50,408,968.92 33.9112 + 0.9136 33.9961 33.9112
MS-EQ DIV 16/10/2017 162,588,709.02 11.2391 + 0.9313 11.2673 11.2391
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
MS-CHINA VALUE 16/10/2017 525,708,351.88 15.6612 + 0.3274 15.8962 15.6612
MS-EE EURO 16/10/2017 39,026,321.93 6.0955 + 0.4499 6.1870 6.0955
MS-ASIAN SM 16/10/2017 1,986,403,746.71 17.4177 - 0.0998 17.6791 17.4177
MS-AMERICAN 16/10/2017 9,431,482.35 18.2123 + 0.1815 18.4856 18.2123
MS-EUROPE-A 16/10/2017 14,131,458.23 10.0534 + 0.3584 10.2043 10.0534
MS-EUROPE-D 16/10/2017 16,852,577.75 10.0546 + 0.3583 10.2055 10.0546
MS-HCARE-A 16/10/2017 69,535,329.05 11.8896 + 0.3477 12.0680 11.8896
MS-HCARE-D 16/10/2017 42,560,965.37 9.9757 + 0.3481 10.1254 9.9757
MS-INDIA-A 16/10/2017 64,090,027.25 11.8592 + 1.0041 12.0372 11.8592
MS-INDIA-D 16/10/2017 65,644,841.95 8.5368 + 1.0045 8.6650 8.5368
MS-GAA-A 12/10/2017 15,155,790.87 9.8594 - 0.3396 10.0074 9.8594
MS-GAA-R 12/10/2017 5,045,588.25 9.8587 - 0.3407 10.0067 9.8587
MN-APREIT-A 16/10/2017 1,276,492,140.00 10.0433 + 0.4672 10.1941 10.0433
MN-APREIT-R 16/10/2017 8,175,726.70 10.0433 + 0.4672 10.1941 10.0433
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
MS-CORE LTF 16/10/2017 712,954,620.54 35.1201 + 0.9268 35.1202 35.1201
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
MS-FLEX RMF 16/10/2017 40,066,070.58 21.5135 + 0.5224 21.5136 21.5135
MS-ASM RMF 16/10/2017 48,557,617.81 10.0195 - 0.0887 10.0196 10.0195โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

หมายเหตุ: 1. ในกรณีที่เป็นวันหยุดของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนจะแสดงข้อมูล ณ วันทำการซื้อขายล่าสุด

                2. ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดของประเทศสหรัฐอเมริกา (US) ซึ่งเป็นวันหยุดทำการรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนออกของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ จึงไม่มีราคารับซื้อคืน และราคาสับเปลี่ยนออก

 

หมายเหตุ:
การประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ประจำวันของกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (FIF) บนเว็บไซต์ จะประกาศในวันทำการถัดไป (T+1) ภายในเวลา 10.00 น. และ 13.00 น. ตามลำดับ สำหรับกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ โกลบอล แอสเซ็ท อโลเคชั่น เอฟไอเอฟ (MS-GAA) จะประกาศใน 2 วันทำการถัดไป (T+2) ภายในเวลา 10.00 น. 

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) สำหรับกองทุนภายในประเทศทุกสิ้นวันทำการ กรุณาแจ้ง e-mail ของท่านมาที่ mamt_marketing@manulife.com