TH Call us -02.jpg

คณะผู้บริหาร

นายไมเคิล รีด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ประสบการณ์และการศึกษา:

คุณไมเคิล เข้าร่วมงานกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเดือนมกราคม 2560

คุณไมเคิลเป็นผู้ที่คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมพร้อมด้วยประสบการณ์และความรู้ในเชิงลึกด้านการบริหารจัดการลงทุนระดับภูมิภาคมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งล่าสุดเป็น Country Head ของ บริษัท ฟิเดลลิตี้ แอทเซท แมนเนจเมนท์ (เกาหลี) จำกัด และก่อนหน้านั้น คุณไมเคิลเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินต่างประเทศชั้นนำในหลายตลาด อาทิเช่น ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง เกาหลี และไต้หวัน

คุณไมเคิลจบหลักสูตร Higher National Diploma (HND) ด้าน Hotel & Catering Administration จาก Westminster Hotel School กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และได้รับประกาศนียบัตรด้านการวางแผนการเงินจาก Chartered Insurance Institute สหราชอาณาจักร

คุณไมเคิลเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานหอการค้าอังกฤษ ประจำเกาหลีใต้ ซึ่งทำให้เขาได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งจักรวรรดิอังกฤษ (MBE) ในปี 2559 นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่ง กรรมการของผู้ดูแลทรัพย์สินหอการค้ายุโรปประจำเกาหลีใต้ และ ประธานร่วมในคณะกรรมการตลาดทุนของหอการค้าอเมริกันในเกาหลีใต้อีกด้วย

 

นางสาวจินตนา เมฆินทรางกูร
ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารทุน

ประสบการณ์และการศึกษา:

คุณจินตนามีประสบการณ์ด้านจัดการลงทุนมากว่า 20 ปี โดยก่อนหน้านี้ คุณจินตนาเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนอาวุโสบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่จัดการกองทุนทั้งกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ซีแอล สหวิริยา จำกัด และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำกัด (มหาชน)

คุณจินตนาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชีจากคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

นายวสุ สุทธิพงษ์ชัย
ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้

ประสบการณ์และการศึกษา:

คุณวสุมีประสบการณ์ด้านการลงทุนมากว่า 20 ปี โดยก่อนหน้านี้ คุณวสุเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ทำหน้าที่บริหารกองทุนทั้งกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดตั้งกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ทั้งที่เป็นการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุน (Feeder Fund) กองทุนรวมที่ลงทุนใน Euro Commercial Paper (ECP), Credit Linked Note (CLN) และพันธบัตรเกาหลี ในก่อนหน้านี้ คุณวสุเคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ค้าหลักทรัพย์ของ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ บี จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี จำกัด

คุณวสุสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาการเงินจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทสาขาการเงินและการลงทุนจากมหาวิทยาลัย George Washington, สหรัฐอเมริกา

 

นางสาวชัชฎดา เอกะหิตานนท์
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

ประสบการณ์และการศึกษา:

คุณชัชฎดามีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจจัดการกองทุนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากกว่า 20 ปี ทั้งทางด้านธุรกิจกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล โดยก่อนมาร่วมงานกับ บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) คุณชัชฎดาร่วมงานกับ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ก่อนหน้านี้ คุณชัชฎดาเคยร่วมงานกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายแห่ง โดยเริ่มเข้าสู่ธุรกิจบริหารจัดการกองทุนด้วยการร่วมงานในสายงานบริหารกองทุนของ บริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนแห่งแรกของประเทศไทย (ปัจจุบัน คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน))

คุณชัชฎดาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN)

 

นายชัยเกษม วัฒนศิริพงษ์
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารช่องทางจัดจำหน่าย

ประสบการณ์และการศึกษา:

คุณชัยเกษม วัฒนศิริพงษ์ รับผิดชอบสายงานที่ปรึกษาการลงทุน (IC) และการบริหารช่องจัดจำหน่ายทุกช่องทาง (Distribution Partners) ซึ่งเป็นธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนช่องทางพิเศษผ่านที่ปรึกษาการเงินอิสระ คุณชัยเกษม เข้าสู่ธุรกิจการให้บริการทางการเงิน (Financial Services) โดยมีประสบการณ์ในการบริหารงานการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งในสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศ โดยก่อนเข้ามาร่วมงานกับ บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) คุณชัยเกษมเคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด บลจ.อเบอร์ดีน (ประเทศไทย)  

คุณชัยเกษมสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์จากมลรัฐแมสซาชูเส็ทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโทในสาขาบริหารธุรกิจจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

 

ดร.พีรภัทร ฝอยทอง, CFP®
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลกิจการ

ประสบการณ์และการศึกษา:

คุณพีรภัทร มีประสบการณ์ทำงานเป็นที่ยอมรับด้านกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการในธุรกิจการเงินและการธนาคาร ขององค์กรชั้นนำระดับโลกและระดับประเทศมากกว่า 10 ปี โดยก่อนมาร่วมงานกับ บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) คุณพีรภัทร ทำงานที่ บมจ.แอกซ่าประกันภัย ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลตามกฎหมายและกฎระเบียบ และก่อนหน้านี้ เคยร่วมงานกับ บมจ.แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต และธนาคารซิตี้แบงก์

คุณพีรภัทรสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท (สาขากฎหมายธุรกิจ) และปริญญาตรี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์